Hikvision

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD2T45FWD I5

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD2T45FWD I5

دید در شب تا 50 متر Hikvision IP Camera

1,948,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7604NI E1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7604NI E1

4 کانال تحت شبکه Hikvision Video Recorder

1,176,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7604NI K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7604NI K1

4 کانال تحت شبکه Hikvision Video Recorder

1,380,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7608NI E2

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7608NI E2

8 کانال تحت شبکه Hikvision Video Recorder

1,720,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7608NI K2

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7608NI K2

8 کانال تحت شبکه Hikvision Video Recorder

2,130,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7616NI E2

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7616NI E2

16 کانال تحت شبکه Hikvision Video Recorder

2,040,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7616NI K2

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7616NI K2

16 کانال تحت شبکه Hikvision Video Recorder

2,315,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7716NI K4

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7716NI K4

16 کانال تحت شبکه Hikvision Video Recorder

4,980,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7732NI E4

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7732NI E4

32 کانال تحت شبکه Hikvision Video Recorder

5,210,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7732NI K4

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS 7732NI K4

32 کانال تحت شبکه Hikvision Video Recorder

6,190,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD2743G0 IZS

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD2743G0 IZS

دید در شب تا 30 متر Hikvision IP Camera

4,025,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD2442FWD IW

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD2442FWD IW

دید در شب تا 10 متر Hikvision IP Camera

1,830,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD2143G0 IS

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD2143G0 IS

دید در شب تا 30 متر Hikvision IP Camera

1,990,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD2043G0 I

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD2043G0 I

دید در شب تا 30 متر Hikvision IP Camera

1,750,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD1143G0 I

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD1143G0 I

دید در شب تا 30 متر Hikvision IP Camera

1,495,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD1043G0 I

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD1043G0 I

دید در شب تا 30 متر Hikvision IP Camera

1,430,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD2T43G0 I5

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD2T43G0 I5

دید در شب تا 50 متر Hikvision IP Camera

2,070,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD2D14WD

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS 2CD2D14WD

بدنه مقاوم در برابر زلزله Hikvision IP Camera

1,450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K2/P

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

4,195,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HUHI-K2

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HUHI-K2

16 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

5,395,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K1

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

2,750,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7204HUHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HUHI-K1

4 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

2,050,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7216HQHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HQHI-K1

16 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

3,200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7208HQHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HQHI-K1

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

1,952,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7204HQHI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HQHI-K1

4 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

1,270,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2AE7230TI-A

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2AE7230TI-A

دید در شب، فیلمبرداری HD،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

8,200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2AE5223TI-A

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2AE5223TI-A

دید در شب،فیلمبرداری HD،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

6,140,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT5E

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT5E

اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

920,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3E

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3E

اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

958,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT1E

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT1E

اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

920,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 126  records . Showing 1 to 30 of 126