ظروف نقره

آینه و شمعدان نقره

آینه نقره مستطیل قلم تبریز اهتمام S121010588

آینه نقره مستطیل قلم تبریز اهتمام S121010588

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی توسط اساتید با قلم گل و ترنج همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره گلرز ترمه اهتمام 94108

آینه نقره گلرز ترمه اهتمام 94108

ساخت به روش ریخته گری مومی زمینه طرح با پوشش رنگ ثابت

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره گلرز اهتمام 71026

آینه نقره گلرز اهتمام 71026

ساخت به روش ریخته گری مومی زمینه طرح سیاه قلم

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره گرد قلمزنی اهتمام S151010597

آینه نقره گرد قلمزنی اهتمام S151010597

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و مرغ همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره گرد قلمزنی اهتمام S151010583

آینه نقره گرد قلمزنی اهتمام S151010583

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و ترنج مینیاتور همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره گرد قلمزنی اهتمام S151010582

آینه نقره گرد قلمزنی اهتمام S151010582

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و ترنج مینیاتور همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره قلمزنی گل و اسلیمی اهتمام 10014

آینه نقره قلمزنی گل و اسلیمی اهتمام 10014

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و ترنج همراه با اسلیمی, نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره قلمزنی اهتمام 950

آینه نقره قلمزنی اهتمام 950

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و ترنج مینیاتور همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره قلم مینیاتور اصفهان اهتمام S191010544

آینه نقره قلم مینیاتور اصفهان اهتمام S191010544

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و مینیاتور همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره بیضی سیاه قلم اهتمام S171010494

آینه نقره بیضی سیاه قلم اهتمام S171010494

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و ترنج همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره بیضی سیاه قلم اهتمام S211010543A

آینه نقره بیضی سیاه قلم اهتمام S211010543A

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و ترنج مینیاتور همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره قلمزنی اهتمام S171010261

آینه نقره قلمزنی اهتمام S171010261

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و ترنج برجسته همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره برجسته قلمزنی اهتمام S171010587

آینه نقره برجسته قلمزنی اهتمام S171010587

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و ترنج برجسته

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره برجسته قلمزنی اهتمام 1595

آینه نقره برجسته قلمزنی اهتمام 1595

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و ترنج برجسته همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه شمعدان نقره قلمزنی اصفهان اهتمام S131010262

آینه شمعدان نقره قلمزنی اصفهان اهتمام S131010262

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و ترنج

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه مستطیلی قلمزنی مینیاتور نقره اهتمام SE187010528

آینه مستطیلی قلمزنی مینیاتور نقره اهتمام SE187010528

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم مینیاتور همراه با اسلیمی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره بیضی اهتمام S151010599

آینه نقره بیضی اهتمام S151010599

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و مرغ

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره بیضی اهتمام S171010600

آینه نقره بیضی اهتمام S171010600

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی با قلم گل و مرغ

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه نقره قلم برجسته اهتمام S18

آینه نقره قلم برجسته اهتمام S18

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و مرغ برجسته

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه مینیاتور نقره اهتمام 70007

آینه مینیاتور نقره اهتمام 70007

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و مرغ همراه با مینیاتور ایلیاتی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه مستطیلی قلمزنی مینیاتور اهتمام S171010403

آینه مستطیلی قلمزنی مینیاتور اهتمام S171010403

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم مینیاتور ، نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه مستطیل نقره قلمزنی اهتمام S141010071

آینه مستطیل نقره قلمزنی اهتمام S141010071

ساخت آینه مستطیل نقره قلمزنی گل و مرغ اهتمام به روش کاملا دستی

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه مستطیل نقره اهتمام 70032

آینه مستطیل نقره اهتمام 70032

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی آن با قلم گل و ترنج ، نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه مستطیل نقره اهتمام S161110043

آینه مستطیل نقره اهتمام S161110043

ساخت به روش ریخته گری مومی با پوشش رنگ ثابت ، نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه مستطیل تاج هلالی سیاه قلم اهتمام S201010610

آینه مستطیل تاج هلالی سیاه قلم اهتمام S201010610

ساخت به روش کاملا دستی و حکاکی با قلم گل و مرغ همراه با اسلیمی های زیبا

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه گلرز نقره اهتمام S161110005

آینه گلرز نقره اهتمام S161110005

ساخت به روش ریخته گری مومی با پوشش رنگ ثابت ، نقره 84 عیار

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه گلرز نقره اهتمام 990

آینه گلرز نقره اهتمام 990

ساخت به روش ریخته گری مومی با پوشش رنگ ثابت

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه گلرز نقره اهتمام 71050

آینه گلرز نقره اهتمام 71050

به روش ریخته گری مومی زمینه طرح سیاه قلم

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه گلرز نقره اهتمام 1690

آینه گلرز نقره اهتمام 1690

ساخت به روش ریخته گری مومی زمینه طرح سیاه قلم

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
آینه گلرز نقره اهتمام 71041

آینه گلرز نقره اهتمام 71041

ساخت به روش ریخته گری مومی زمینه طرح سیاه قلم با پوشش رنگ ثابت

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
Total 87  records . Showing 31 to 60 of 87