سوییچ

سوییچ دی لینک DES-1008PA

سوییچ دی لینک DES-1008PA

سوییچ غیر مدیریتی رومیزی - D-Link Ethernet PoE Desktop Switch

614,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-28

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1210-28

سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Smart Gigabit Switch

2,030,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1100-10MP

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1100-10MP

سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Smart Gigabit Switch

2,969,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1100-08P

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1100-08P

سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Gigabit WebSmart Switch

1,250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1100-08

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1100-08

سوییچ هوشمند مدیریتی - D-Link Gigabit WebSmart Switch

925,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ مگابیتی دی لینک DES-1210-52

سوییچ مگابیتی دی لینک DES-1210-52

سوییچ هوشمند - D-Link WebSmart Switch

2,630,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ مگابیتی دی لینک DES-1210-28

سوییچ مگابیتی دی لینک DES-1210-28

سوییچ مگابیتی هوشمند - D-Link WebSmart Switch

1,359,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ مگابیتی دی لینک DES-1210-28P

سوییچ مگابیتی دی لینک DES-1210-28P

سوییچ مگابیتی هوشمند - D-Link WebSmart Switch

3,583,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1024D

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1024D

غیرمدیریتی رومیزی - D-Link Gigabit Unmanaged Switch

1,235,500 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1024A

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1024A

رومیزی غیرمدیریتی - D-Link Gigabit Unmanaged Switch

1,045,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1016A

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1016A

سوییچ غیر مدیریتی رومیزی - D-link Gigabit Unmanaged Switch

763,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1016D

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1016D

غیر مدیریتی رومیزی - D-Link Gigabit Desktop Switch

823,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-108

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-108

غیر مدیریتی رومیزی - D-Link Gigabit Desktop Switch

280,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1008A

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1008A

رومیزی - D-Link Gigabit Desktop Switch

232,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-105

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-105

رومیزی - D-Link Gigabit Desktop Switch

223,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1005A

سوییچ گیگابیتی دی لینک DGS-1005A

رومیزی - D-Link Gigabit Desktop Switch

156,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ دی لینک مدل DES-1024D

سوییچ دی لینک مدل DES-1024D

غیر مدیریتی قابل تنظیم - D-Link Unmanaged Switch

453,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ دی لینک DES-1024C

سوییچ دی لینک DES-1024C

غیر مدیریتی قابل تنظیم - D-Link Unmanaged Switch

452,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ دی لینک DES-1016A

سوییچ دی لینک DES-1016A

غیر مدیریتی رومیزی - D-Link Unmanaged Switch

263,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ دی لینک DES-1016C

سوییچ دی لینک DES-1016C

غیر مدیریتی رومیزی - D-Link Unmanaged Switch

345,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ دی لینک DES-108

سوییچ دی لینک DES-108

غیر مدیریتی رومیزی - D-Link Unmanaged Switch

156,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ دی لینک DES-1008C

سوییچ دی لینک DES-1008C

غیر مدیریتی رومیزی - D-Link Unmanaged Switch

105,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ دی لینک DES-1008A

سوییچ دی لینک DES-1008A

رومیزی غیر مدیریتی - D-Link Unmanaged Switch

96,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ دی لینک  DES-1005A

سوییچ دی لینک DES-1005A

غیر مدیریتی رومیزی - D-Link Fast Unmanaged Ethernet Switch

74,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوييچ دي لينک DES-105

سوييچ دي لينک DES-105

رومیزی ، غیرمدیریتی قابل تنظیم - D-Link Desktop Ethernet Switch

133,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ گیگابیت تندا TEG3224P

سوییچ گیگابیت تندا TEG3224P

مدیریتی غیر قابل تنظیم - Tenda Gigabit Managed Switch

3,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ گیگابیت PoE تندا TEG3210P

سوییچ گیگابیت PoE تندا TEG3210P

مدیریتی غیر قابل تنظیم - Tenda Gigabit Managed Switch

1,380,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ PoE تندا TEF1226P-24-440W

سوییچ PoE تندا TEF1226P-24-440W

مدیریتی غیر قابل تنظیم - Tenda Managed PoE Switch

3,580,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ PoE تندا TEF1218P-16-250W

سوییچ PoE تندا TEF1218P-16-250W

مدیریتی غیر قابل تنظیم - Tenda Managed PoE Switch

2,165,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سوییچ PoE تندا TEF1210P-8-150W

سوییچ PoE تندا TEF1210P-8-150W

مدیریتی غیر قابل تنظیم - Tenda Managed PoE Switch

1,179,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 180  records . Showing 1 to 30 of 180