صنایع فیروزه کوبی

آجیل خوری آینه پارچ تنگ جعبه فیروزه کوب دخل سرویس های فیروزه کوب سنبلدان سنگاب شکلات و شیرینی خوری شمعدان قندان قلیان کاسه و بشقاب گلدان

شمعدان بزرگ 26 سانتی متری برند کریمی

شمعدان بزرگ 26 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

490,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شمعدان متوسط 15 سانتی متری برند کریمی

شمعدان متوسط 15 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قندان متوسط فیروزه کوب برند کریمی

قندان متوسط فیروزه کوب برند کریمی

اثر استاد کریمی

380,000 تومان
اطلاعات بیشتر
آئینه گرد متوسط فیروزه کوب 66 سانتی متری برند کریمی

آئینه گرد متوسط فیروزه کوب 66 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,650,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ صراحی فیروزه کوب 40 سانتی متری برند کریمی

تنگ صراحی فیروزه کوب 40 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

980,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ صراحی فیروزه کوب 30 سانتی متری برند کریمی

تنگ صراحی فیروزه کوب 30 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

550,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ صراحی فیروزه کوب 25 سانتی متری برند کریمی

تنگ صراحی فیروزه کوب 25 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

430,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنگاب فیروزه کوب 28 سانتی متری برند کریمی

سنگاب فیروزه کوب 28 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,050,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنگاب فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

سنگاب فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنگاب فیروزه کوب 13 سانتی متری برند کریمی

سنگاب فیروزه کوب 13 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

320,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ گیلاسی فیروزه کوب 53 سانتی متری برند کریمی

تنگ گیلاسی فیروزه کوب 53 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,650,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ گیلاسی فیروزه کوب 46 سانتی متری برند کریمی

تنگ گیلاسی فیروزه کوب 46 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ گیلاسی فیروزه کوب 30 سانتی متری برند کریمی

تنگ گیلاسی فیروزه کوب 30 سانتی متری برند کریمی

اثز استاد کریمی

500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری سوپر فیروزه کوب 55 سانتی متری برند کریمی

شکلات خوری سوپر فیروزه کوب 55 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

2,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری فیروزه کوب 25 سانتی متری برند کریمی

شکلات خوری فیروزه کوب 25 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری فیروزه کوب 22 سانتی متری برند کریمی

شکلات خوری فیروزه کوب 22 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

600,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

شکلات خوری فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری فیروزه کوب 16 سانتی متری برند کریمی

شکلات خوری فیروزه کوب 16 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

320,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنبلدان بزرگ فیروزه کوب برند کریمی

سنبلدان بزرگ فیروزه کوب برند کریمی

اثر استاد کریمی

2,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنبلدان متوسط فیروزه کوب برند کریمی

سنبلدان متوسط فیروزه کوب برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنبلدان کوچک فیروزه کوب برند کریمی

سنبلدان کوچک فیروزه کوب برند کریمی

اثر استاد کریمی

750,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی فیروزه کوب 35 سانتی متری برند کریمی

گلدان صراحی فیروزه کوب 35 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی فیروزه کوب 30 سانتی متری برند کریمی

گلدان صراحی فیروزه کوب 30 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

420,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی فیروزه کوب 25 سانتی متری برند کریمی

گلدان صراحی فیروزه کوب 25 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

گلدان صراحی فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

استاد کریمی

300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی فیروزه کوب 16 سانتی متری برند کریمی

گلدان صراحی فیروزه کوب 16 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

190,000 تومان
اطلاعات بیشتر
آجیل خوری فیروزه کوب 30 سانتی متری برند کریمی

آجیل خوری فیروزه کوب 30 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
آجیل خوری فیروزه کوب 24 سانتی متری برند کریمی

آجیل خوری فیروزه کوب 24 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
آجیل خوری فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

آجیل خوری فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

850,000 تومان
اطلاعات بیشتر
آجیل خوری فیروزه کوب 13 سانتی متری برند کریمی

آجیل خوری فیروزه کوب 13 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 203  records . Showing 1 to 30 of 203