ضبط کننده ویدیویی

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR608 32 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR608 32 4KS2

32 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

13,440,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR608 64 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR608 64 4KS2

64 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

23,350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR5832 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR5832 4KS2

32 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

12,780,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR4832 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR4832 4KS2

32 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

9,640,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR5464 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR5464 4KS2

64 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

11,590,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR5432 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR5432 4KS2

32 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

9,570,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR4432 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR4432 4KS2

32 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

5,430,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR5232 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR5232 4KS2

32 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

6,470,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR4232 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR4232 4KS2

32 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

4,140,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR4216 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR4216 4KS2

16 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

3,780,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR4116HS 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR4116HS 4KS2

16 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

2,470,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR4108HS 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH NVR4108HS 4KS2

4 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

1,880,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DHI NVR2104HS P 4KS

ضبط کننده ویدیویی داهوا DHI NVR2104HS P 4KS

4 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

1,820,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DHI NVR2104HS 4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا DHI NVR2104HS 4KS2

4 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

1,230,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5108HS X1

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5108HS X1

8 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

1,850,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5104HS X1

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5104HS X1

4 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

1,250,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR4116HS X

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR4116HS X

16 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

2,440,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR1B16H

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR1B16H

16 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

2,840,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR1B08H

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR1B08H

8 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

1,710,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR1B04H

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR1B04H

4 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

1,080,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR1A08

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR1A08

8 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

845,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR1A04

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR1A04

4 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

672,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5216AN X

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5216AN X

16 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

3,980,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5216AN 4KL X

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5216AN 4KL X

16 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

5,450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5116H X

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5116H X

16 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

3,430,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5108HS X

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5108HS X

8 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

2,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5108H 4KL X

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5108H 4KL X

8 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

2,790,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5104HS 4KL X

ضبط کننده ویدیویی داهوا DH XVR5104HS 4KL X

4 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

1,850,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DHI XVR5216AN 4KL

ضبط کننده ویدیویی داهوا DHI XVR5216AN 4KL

16 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

4,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
ضبط کننده ویدیویی داهوا DHI XVR5108H 4KL

ضبط کننده ویدیویی داهوا DHI XVR5108H 4KL

8 کانال تحت شبکه Dahua Video Recorder

2,510,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 123  records . Showing 1 to 30 of 123