فر

فر بخارپز توکار بوش CSG656BS1I

فر بخارپز توکار بوش CSG656BS1I

12 برنامه پخت و همراه 1 تابه معمولی و 1 توری ترکیبی Bosch Steamed curd

15,890,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان Akhavan F36WR

فر توکار اخوان Akhavan F36WR

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

4,814,500 تومان
4,429,500 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F36

فر توکار اخوان Akhavan F36

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

5,105,000 تومان
4,697,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F35WR

فر توکار اخوان Akhavan F35WR

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

4,902,500 تومان
4,510,500 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F35

فر توکار اخوان Akhavan F35

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

5,193,400 تومان
4,778,400 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F34

فر توکار اخوان Akhavan F34

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

4,238,000 تومان
3,898,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F33

فر توکار اخوان Akhavan F33

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

4,295,300 تومان
3,952,300 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F32WR

فر توکار اخوان Akhavan F32WR

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

4,437,400 تومان
4,083,400 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F32

فر توکار اخوان Akhavan F32

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

4,728,300 تومان
4,350,300 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F30WR

فر توکار اخوان Akhavan F30WR

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,596,800 تومان
3,309,800 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F30

فر توکار اخوان Akhavan F30

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,917,600 تومان
3,604,600 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F29

فر توکار اخوان Akhavan F29

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

4,494,500 تومان
4,134,500 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F28

فر توکار اخوان Akhavan F28

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

2,981,600 تومان
2,743,600 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F27

فر توکار اخوان Akhavan F27

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

4,637,400 تومان
4,267,400 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F26

فر توکار اخوان Akhavan F26

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

4,666,000 تومان
4,293,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F25WR

فر توکار اخوان Akhavan F25WR

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,839,400 تومان
3,532,400 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F25

فر توکار اخوان Akhavan F25

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

4,160,300 تومان
3,828,300 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر تو کار اخوان Akhavan F24

فر تو کار اخوان Akhavan F24

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,468,600 تومان
3,191,600 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر تو کار اخوان Akhavan F22WR

فر تو کار اخوان Akhavan F22WR

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,658,000 تومان
3,373,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر تو کار اخوان Akhavan F22

فر تو کار اخوان Akhavan F22

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,977,800 تومان
3,659,800 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر تو کار اخوان Akhavan F21WR

فر تو کار اخوان Akhavan F21WR

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

3,566,400 تومان
3,281,400 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر توکار اخوان Akhavan F12

فر توکار اخوان Akhavan F12

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

2,700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان Akhavan F11

فر توکار اخوان Akhavan F11

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

2,700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان Akhavan F10

فر توکار اخوان Akhavan F10

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

2,720,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان Akhavan F9

فر توکار اخوان Akhavan F9

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

2,750,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان Akhavan F8

فر توکار اخوان Akhavan F8

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

2,850,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر توکار اخوان Akhavan F7

فر توکار اخوان Akhavan F7

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

2,750,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فر تو کار اخوان Akhavan F6

فر تو کار اخوان Akhavan F6

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

2,924,000 تومان
2,692,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر تو کار اخوان Akhavan F5

فر تو کار اخوان Akhavan F5

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

2,901,300 تومان
2,669,300 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
فر تو کار اخوان Akhavan F4

فر تو کار اخوان Akhavan F4

با کارکرد گاز و برق Akhavan Oven

2,865,700 تومان
2,637,700 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه
Total 42  records . Showing 1 to 30 of 42