Upload File
لطفا پیش از بارگزاری فایل به نکات زیر توجه نمایید.
  1. فایل ها می بایست حتما با یکی از فرمت های استاندارد زیر باشد.
    PDF , DOC , DOCX
  2. حجم فایل بارگزاری شده نباید از 5mb تجاوز کند.
  3. جهت نام گزاری فایل از حروف و یا اعداد استاندارد استفاده نمایید.
  4. پس از انجام صحیح مراحل بارگزاری این صفحه بصورت خودکار بسته خواهد شد.
Upload File