Hikvision

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D8T-ITE

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D8T-ITE

قابلیت دید در شب، اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

899,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56D0T IT3E

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56D0T IT3E

دوربین دام با دید در شب تا 40 متر Hikvision Turbohd Camera

705,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT3

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT3

اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

680,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRM

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRM

اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

470,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D0T-IR

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D0T-IR

قابلیت دید در شب،استاندارد نفوذ غبار و آب،اسکن پیشرفته - Hikvision IP Camera

455,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
 دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D0T-IR

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D0T-IR

اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

470,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56C0T IRPF

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56C0T IRPF

دوربین دام با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

355,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56C0T IRP

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE56C0T IRP

دوربین دام با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

325,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE16C0T IRP

دوربین مداربسته هایک ویژن DS 2CE16C0T IRP

دوربین بولت با دید در شب تا 20 متر Hikvision Turbohd Camera

340,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT1

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT1

قابلیت دید در شب، اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب-Hikvision IP Camera

640,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
 دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT1

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT1

قابلیت دید در شب،اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

635,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
 دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT5

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT5

قابلیت دید در شب، اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

830,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
 دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT1

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT1

قابلیت دید در شب، اسکن پیشرفته،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

635,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
 دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT

اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

630,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT

قابلیت دید در شب،اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

599,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D8T-IT1

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D8T-IT1

قابلیت دید در شب، اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب-Hikvision IP Camera

565,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT3

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT3

قابلیت دید در شب، اسکن پیشرفته،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

945,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT1

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT1

اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

712,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن  DS-7216HQHI-K2

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7216HQHI-K2

16 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

3,370,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K2

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HUHI-K2

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

2,990,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HQHI-F1-N

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7204HQHI-F1-N

4 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HQHI-F1-N

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن DS-7208HQHI-F1-N

8 کانال تحت شبکه - Hikvision Video Recorder

1,150,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D8T-ITM

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56D8T-ITM

قابلیت دید در شب، اسکن پیشرفته،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

600,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-ITM

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE56H1T-ITM

اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

570,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3

اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

710,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT

اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

570,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D1T-VFIR3

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D1T-VFIR3

اسکن پیشرفته ، دید در شب - Hikvision IP Camera

950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D0T-WL5

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D0T-WL5

اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2AE5223TI-A

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2AE5223TI-A

دید در شب،فیلمبرداری HD،استاندارد نفوذ غبار و آب- Hikvision IP Camera

4,730,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT1

دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT1

اسکن پیشرفته ،استاندارد نفوذ غبار و آب، قابلیت دید در شب - Hikvision IP Camera

440,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
Total 155  records . Showing 1 to 30 of 155