Karimi

آئینه گرد متوسط فیروزه کوب 66 سانتی متری برند کریمی

آئینه گرد متوسط فیروزه کوب 66 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,660,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سرویس شربت خوری فیروزه کوب 8 پارچه برندکریمی

سرویس شربت خوری فیروزه کوب 8 پارچه برندکریمی

اثر استاد کریمی

3,600,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
قندان فیروزه کوب شماره دو 13 سانتی متر برند کریمی

قندان فیروزه کوب شماره دو 13 سانتی متر برند کریمی

اثر استاد کریمی

240,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
بشقاب پرنده فیروزه کوب 19 سانتی متر برند کریمی

بشقاب پرنده فیروزه کوب 19 سانتی متر برند کریمی

اثر استاد کریمی

720,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سرویس چای خوری فیروزه کوب 8 پارچه برند کریمی

سرویس چای خوری فیروزه کوب 8 پارچه برند کریمی

اثر استاد کریمی

3,640,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان گیلاسی فیروزه کوب 25 سانتی متر برند کریمی

گلدان گیلاسی فیروزه کوب 25 سانتی متر برند کریمی

اثر استاد کریمی

710,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
آجیل خوری فیروزه کوب 13 سانتی متری برند کریمی

آجیل خوری فیروزه کوب 13 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
آجیل خوری فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

آجیل خوری فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

850,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
آجیل خوری فیروزه کوب 24 سانتی متری برند کریمی

آجیل خوری فیروزه کوب 24 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
آجیل خوری فیروزه کوب 30 سانتی متری برند کریمی

آجیل خوری فیروزه کوب 30 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان صراحی فیروزه کوب 16 سانتی متری برند کریمی

گلدان صراحی فیروزه کوب 16 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

190,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان صراحی فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

گلدان صراحی فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

استاد کریمی

300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان صراحی فیروزه کوب 25 سانتی متری برند کریمی

گلدان صراحی فیروزه کوب 25 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان صراحی فیروزه کوب 30 سانتی متری برند کریمی

گلدان صراحی فیروزه کوب 30 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

420,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان صراحی فیروزه کوب 35 سانتی متری برند کریمی

گلدان صراحی فیروزه کوب 35 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سنگاب فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

سنگاب فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سنگاب فیروزه کوب 28 سانتی متری برند کریمی

سنگاب فیروزه کوب 28 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,050,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
تنگ صراحی فیروزه کوب 25 سانتی متری برند کریمی

تنگ صراحی فیروزه کوب 25 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

430,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
تنگ صراحی فیروزه کوب 30 سانتی متری برند کریمی

تنگ صراحی فیروزه کوب 30 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

550,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
تنگ صراحی فیروزه کوب 40 سانتی متری برند کریمی

تنگ صراحی فیروزه کوب 40 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

980,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 1 برند کریمی

شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 1 برند کریمی

اثر استاد کریمی

350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 2 برند کریمی

شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 2 برند کریمی

اثر استاد کریمی

500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 3 برند کریمی

شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 3 برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 4 برند کریمی

شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 4 برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سنبلدان کوچک فیروزه کوب برند کریمی

سنبلدان کوچک فیروزه کوب برند کریمی

اثر استاد کریمی

750,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سنبلدان متوسط فیروزه کوب برند کریمی

سنبلدان متوسط فیروزه کوب برند کریمی

اثر استاد کریمی

1,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
سنبلدان بزرگ فیروزه کوب برند کریمی

سنبلدان بزرگ فیروزه کوب برند کریمی

اثر استاد کریمی

2,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
شکلات خوری فیروزه کوب 16 سانتی متری برند کریمی

شکلات خوری فیروزه کوب 16 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

320,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
شکلات خوری فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

شکلات خوری فیروزه کوب 20 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

450,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
شکلات خوری فیروزه کوب 22 سانتی متری برند کریمی

شکلات خوری فیروزه کوب 22 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

600,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
Total 41  records . Showing 1 to 30 of 41