صنایع خاتم کاری

آجیل خوری تنگ سنبلدان سنگاب شکلات و شیرینی خوری گلدان قندان لاله دخل ساعت جعبه خاتم جاقلمی تخته و شطرنج خاتم مس

آجیل خوری 30 سانتی متر مس و خاتم برند آقاجانی

آجیل خوری 30 سانتی متر مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی و قابل استفاده برای پذیرایی

1,290,000 تومان
اطلاعات بیشتر
آجیل خوری 20 سانتی متر مس و خاتم برند آقاجانی

آجیل خوری 20 سانتی متر مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی و قابل استفاده برای پذیرایی

770,000 تومان
اطلاعات بیشتر
آجیل خوری سوپر مس و خاتم برند آقاجانی

آجیل خوری سوپر مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی و قابل استفاده برای پذیرایی

2,599,000 تومان
اطلاعات بیشتر
آجیل خوری مس و خاتم برند آقاجانی K064

آجیل خوری مس و خاتم برند آقاجانی K064

دارای ارتفاع 16 سانتیمتر

499,000 تومان
اطلاعات بیشتر
آجیل خوری مس و خاتم برند آقاجانی K063

آجیل خوری مس و خاتم برند آقاجانی K063

دارای ارتفاع 13 سانتیمتر

380,000 تومان
اطلاعات بیشتر
آجیل خوری مس و خاتم برند آقاجانی K148

آجیل خوری مس و خاتم برند آقاجانی K148

دارای ارتفاع 25 سانتیمتر

1,050,000 تومان
اطلاعات بیشتر
آجیل خوری 11 سانتی متر مس و خاتم برند آقاجانی

آجیل خوری 11 سانتی متر مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی و قابل استفاده برای پذیرایی

305,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنگاب 11 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

سنگاب 11 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

245,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنگاب 13 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

سنگاب 13 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

280,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنگاب 16سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

سنگاب 16سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

310,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنگاب 24 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

سنگاب 24 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

560,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنگاب 44 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

سنگاب 44 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

2,595,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دخل کوچک مس و خاتم برند آقاجانی K044

دخل کوچک مس و خاتم برند آقاجانی K044

تزیینی

280,000 تومان
اطلاعات بیشتر
دخل بزرگ مس و خاتم برند آقاجانی K021

دخل بزرگ مس و خاتم برند آقاجانی K021

22 سانتی متر - تزیینی

390,000 تومان
اطلاعات بیشتر
لاله بزرگ مس و خاتم برند آقاجانی K024

لاله بزرگ مس و خاتم برند آقاجانی K024

دارای ارتفاع 47 سانتیمتر

1,215,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان شلغمی 15 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

گلدان شلغمی 15 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

189,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان دالبری بزرگ مس و خاتم برند آقاجانی

گلدان دالبری بزرگ مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

747,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان دالبری کوچک مس و خاتم برند آقاجانی

گلدان دالبری کوچک مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

522,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 40 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

گلدان صراحی 40 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

747,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 30 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

گلدان صراحی 30 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

324,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 25  سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

گلدان صراحی 25 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

292,500 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 20 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

گلدان صراحی 20 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

202,500 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 16 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

گلدان صراحی 16 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

130,500 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ صراحی 30 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تنگ صراحی 30 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

387,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ صراحی 25 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تنگ صراحی 25 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

333,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ گیلاسی 36 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تنگ گیلاسی 36 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

477,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ گیلاسی 25 مس و خاتم برند آقاجانی

تنگ گیلاسی 25 مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

292,500 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ شلغمی 30 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تنگ شلغمی 30 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

432,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تنگ شلغمی 44 مس و خاتم برند آقاجانی

تنگ شلغمی 44 مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی

679,500 تومان
اطلاعات بیشتر
شکلات خوری 35 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

شکلات خوری 35 سانتی متری مس و خاتم برند آقاجانی

تزیینی و قابل استفاده برای پذیرایی

958,500 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 163  records . Showing 1 to 30 of 163