سلام دوست من وقت بخیر

موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(11800H) 16GB 1TB SDD 6GB(RTX3060) 15.6 Inch FHD

48,400,000 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(11800H) 16GB 1TB SSD 6GB(RTX3060) 15.6 Inch FHD

48,300,000 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

R7(5800H) 16GB 1TB SSD 4GB(RTX3060) 15.6 Inch FHD

55,200,000 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

I7 (11800) 16GB 1TB SSD 4GB(RTX3050) FHD

40,380,600 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 32GB 1TB+256GB SDD 6GB(1660Ti) 15.6 Inch FHD

34,204,000 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 16GB 512GB SSD 6GB(1660Ti) 15.6 Inch FHD

33,399,200 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 16GB 1TB SDD 6GB(1660Ti) 15.6 Inch FHD

32,393,200 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 32GB 512GB SDD 6GB(1660Ti) 15.6 Inch FHD

32,393,200 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 32GB 1TB SDD 6GB(1660Ti) 15.6 Inch FHD

31,387,200 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 8GB 512GB SSD 4GB(RTX3050Ti) 15.6 Inch FHD

36,417,200 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 16GB 512GB SDD 4GB(RTX3050TI) 15.6 Inch FHD

34,405,200 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 16GB 1TB SDD 4GB(RTX3050TI) 15.6 Inch FHD

34,405,200 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 32GB 512GB SDD 4GB(RTX3050TI) 15.6 Inch FHD

32,393,200 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 32GB 1TB SDD 4GB(RTX3050TI) 15.6 Inch FHD

31,286,600 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 16GB 512GB SDD 6GB(RTX 2060 ) 15.6 Inch FHD

31,286,600 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 16GB 1TB SSD 6GB(RTX2060) 15.6 Inch FHD

31,789,600 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(11800H) 16GB 1TB SSD 4GB(RTX3050Ti) 15.6 Inch FHD

29,878,200 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i5(11400H) 8GB 512GB SDD 4GB(RTX3050) 15.6 Inch FHD

28,872,200 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

R5(4600H) 8GB 1TB+256GB SSD 4GB(1650TI) 15.6 Inch FHD

32,594,400 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

R5(4600H) 8GB 256GB SSD 6GB(1660TI) 15.6 Inch FHD

30,582,400 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

R5(4600H) 16GB 256GB SSD 6GB(1660TI) 15.6 Inch FHD

30,683,000 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

R5(4600H) 16GB 1TB SSD 6GB(1660TI) 15.6 Inch FHD

28,671,000 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

R5(5600H) 16GB 512GB SSD 6GB(RTX3060) 15.6 Inch FHD

29,576,400 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 32GB 1TB+512GB SDD 6GB(1660Ti) 15.6 Inch FHD

27,564,400 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 8GB 512GB SSD 4GB(1660TI) 15.6 Inch FHD

29,978,800 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 8GB 1TB SSD 6GB(1660Ti) 15.6 Inch FHD

29,175,000 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 8GB 1TB+256GB SDD 6GB(1660Ti) 15.6 Inch FHD

31,387,200 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 8GB 1TB+512GB SDD 6GB(1660Ti) 15.6 Inch FHD

28,771,600 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 16GB 1TB+256GB SDD 6GB(1660Ti) 15.6 Inch FHD

30,180,000 تومان
موجود نیست لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

لپ تاپ لنوو مدل LEGION 5 GAMING

i7(10750H) 16GB 1TB+512GB SDD 6GB(1660Ti) 15.6 Inch FHD

36,517,800 تومان
Total 30  records . Showing 1 to 30 of 30